• Domov.lysuvky@seznam.cz

Základní informace
 

Zařízení Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o. – domov se zvláštním režimem poskytuje pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu osobám s duševním onemocněním nad 50 let věku. Služba je nabízena nejen v místní dostupnosti, ale širším regionu. Je umístěno ve dvou samostatných objektech, které se dělí na Domov  I. Lysůvky a Domov II. Sviadnov.

Poslání zařízení

Posláním zařízení je zajistit důstojné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému duševnímu onemocnění a snížené soběstačnosti nemohou zůstat v přirozených podmínkách vlastního domova.

Blíže:

Uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. 

Důstojné prožívání života v domově se zvláštním režimem pro nás znamená zajištění vhodných a bezpečných podmínek pro život uživatele tak, aby v co největší možné míře odpovídaly jeho specifickým potřebám a pokud možno běžnému způsobu života.  


Cíle poskytované služby 

Vymezení cílů: 

Dosažení zabezpečení běžného způsobu života uživatelů, a to s ohledem na snížené schopnosti v oblastech soběstačnosti, sebeobsluhy, orientace, verbální i neverbální komunikace, jež jsou důsledkem jejich onemocnění. 

Uspokojení potřeb uživatelů:

 • sociálních potřeb, potřeb bezpečí a jistoty 
 • fyziologických potřeb, 
 • kulturních, společenských a duchovních potřeb.

Podpora uživatele v udržení jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody, snižování negativního vlivu onemocnění a zmírnění utrpení, a to prostřednictvím umožnění běžných denních aktivit (zapojování se do chodu zařízení), aktivizačními činnostmi, inpiduálními kontakty s uživateli.

Zajištění bezpečných služeb (s ohledem na sníženou orientaci, schopnost objektivního posouzení situace uživatelů či na rizika vyplývající z jejich alkoholové závislosti).

Vytvoření atmosféry skutečného domova a rodinného zázemí v zařízení, s přihlédnutím k inpiduálním požadavkům a zvyklostem uživatelů, zohledněné stávajícím technickým zázemím.

Zachování přirozené vztahové sítě – kontakt s příbuznými, rodinou a známými.


Zásady poskytování služeb 

 • Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté uživatelům prostřednictvím našich služeb musí zachovávat jejich lidskou důstojnost.
 • Zařízení dbá na to, aby služby byly poskytovány v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů, neboť služba je poskytována uživatelům, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ohroženi jejich porušováním.
 • Úcta ke stáří a onemocnění, zachování důstojnosti uživatele, ale i pracovníka, ohleduplný, vstřícný, laskavý postoj personálu.
 • Ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby.
 • Poskytnutá pomoc vychází z inpiduálně určených potřeb uživatelů, působí na ně aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, posiluje jejich sociální začleňování. 
 • Inpiduální přístup k uživateli, respekt ke svobodné vůli, přáním.
 • Na prvním místě je uživatel, jeho potřeby a zájmy, zachování rovnoprávného postavení /uživatel x pracovník/.
 • Podporujeme uživatele ve využívání běžně dostupných služeb a při vytváření a udržování přirozených mezilidských vztahů.
 • Podpora uživatele v uplatnění jeho vlastní vůle. 
 • Vzhledem k cílové skupině zařízení (osoby ohroženy závislostí nebo závislé na návykových látkách) a stanoveným zásadám poskytování služeb: „Snaha o bezpečnou sociální službu, Motivace uživatelů k takovým činnostem, které nevedou k prohlubování jejich nepříznivé situace, Zajištění dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,“ pracovníci nepodporují naplňování potřeb spojených s opatřením a užíváním návykových látek.
 • Podporujeme spolupráci uživatele i pracovníků s osobami blízkými uživateli. 

Pro koho tady jsme

Cílovou skupinou uživatelů zařízení jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost a schopnost sebeobsluhy v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči, využívat veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou a rodinou, uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy, a to v důsledku toho, že jsou ohroženy závislostí nebo jsou závislé na návykových látkách, či trpí chronickým duševním onemocněním. 

Přesněji:

uživatel musí být starší 50 let, 
má sníženou soběstačnost a schopnost sebeobsluhy, která je důsledkem:

o    chronického duševního onemocnění,
o    stařecké demence či jiného typu demence,
o    Alzheimerovy choroby,
o    duševního onemocnění na podkladě alkoholové závislosti,

uživatel má potřebu pomoci a podpory z důvodu nepříznivé sociální situace vzniklé v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, který je následkem chronického duševního onemocnění, stařecké demence či jiného typu demence, Alzheimerovy choroby, duševního onemocnění na podkladě alkoholové závislosti, 

uživatel není schopen zajistit si základní životní potřeby ve vlastním domovském prostředí, potřebnou pomoc nemůže zajistit rodina, ani terénní sociální služba.

Uživatelem se nemůže stát osoba:
 • žádající o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • která z důvodů akutní infekční nemoci není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb,
 • které byla zařízením vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti, smlouva o poskytování služeb sociální péče z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování pobytových sociálních služeb jsou v souladu  s § 91, bod 3 Zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Lékař, který posuzuje přijetí žadatele do zařízení, může v důsledku specifik ve zdravotním stavu žadatele, odmítnout – doporučit nepřijetí žadatele. Děje se tak v souvislosti s tím, že by zařízení nebylo schopno zajistit všechny jeho potřeby vyplývající ze zdravotního stavu.