• Domov.lysuvky@seznam.cz

Jak se stát uživatelem naší služby


Postup při jednání před zahájením poskytování služby (před podáním žádosti)

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem služeb zastoupeným sociálním pracovníkem. Zájemce i sociální pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru, aby mohli společně formulovat cíle, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb. Sociální pracovník zjišťuje, zda zájemce patří do cílové skupiny uživatelů a posuzuje, zda je zařízení  schopno naplnit přání a potřeby zájemce.

O sociální službu lze požádat prostřednictvím Žádosti o poskytování služby v Domově sv. Jana Křtitele s. r. o.. Žádost je možné získat na webových stránkách zařízení (záložka Ke stažení), u sociální pracovnice zařízení v objektu ve Sviadnově, Ostravská 138, popř. na vyžádání zájemce poštou.

Zařízení je možné si prohlédnout osobně (po dohodě se sociální pracovnicí), kdy průvodcem bude sociální pracovnice, popř. jí pověřený zaměstnanec zařízení, kteří zodpoví případné dotazy.

Postup při vyřizování žádosti

 • Zájemce o umístění nejprve musí vyplnit žádost. 
 • K žádosti je nutno přiložit vyjádření ošetřujícího lékaře, popř. psychiatra či neurologa. Pokud žádost není kompletní, nemůže být zařazena do evidence žádostí.
 • Zájemce může žádost podat osobně přímo v našem zařízení nebo zaslat poštou na kontaktní adresu:
  Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o., Ostravská 138, 739 25 Sviadnov
 • Přílohu „Žádosti“ -  „Vyjádření lékaře“ – vyhodnotí smluvní lékař zařízení, který rozhodne, zda zdravotní stav odpovídá cílové skupině pro přijetí zájemce do zařízení či nikoliv.
 • Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti dostane zájemce písemně „ Sdělení o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů“. Zájemce je rovněž vyrozuměn, zda je nutné doložit další přílohy k žádosti, aby mohl být do evidence žadatelů zařazen.
 • Přijatá žádost bude zařazena do evidence žadatelů dle data podání. O termínu nástupu a zahájení poskytování sociální služby informuje operativně telefonicky žadatele, dle udaného kontaktu, sociální pracovnice.

Smyslem jednání se zájemcem o službu je nejen informovat zájemce o možnostech poskytovatele o nabízených službách, ale také zjistit požadavky zájemce, popřípadě opatrovníka či rodinného příslušníka, co od nabízené sociální služby očekává.

Pravidla výběru zájemců

Potencionální uživatel je vybírán z aktuální evidence žadatelů o umístění aktuálně při uvolnění místa. Komise schvaluje ve složení: ředitel, zdravotní sestra, sociální pracovnice a lékař - přijetí uživatele s ohledem na pořadí žádosti, pohlaví, zdravotní stav a z toho vyplývající nepříznivou sociální situaci. Nepříznivá sociální situace představuje oslabení nebo ztrátu schopnosti řešit vzniklou sociální situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, které vyplývá z nepříznivého zdravotního stavu. 

Sociální pracovnice telefonicky vyrozumí vybraného žadatele o možném termínu nástupu do zařízení. Pokud se obě strany dohodnou, zájemce začne využívat sociální službu v nejbližších dnech.

Odmítne-li zájemce o službu na vyzvání sociálního pracovníka nastoupit do zařízení, je prokazatelně informován o skutečnosti, že nebude dále kontaktován do doby, než sám projeví zájem o poskytování sociální služby. 

Odmítnutí zájemců o službu

 • V daném případě je sociální pracovnice schopna poskytnout informace o alternativních sociálních službách v rámci Moravskoslezského kraje.       
 • O odmítnutí je zájemce vždy písemně informován. Zájemci je zasláno srozumitelné sdělení důvodu odmítnutí (doporučeně s dodejkou). Pokud zájemce 
  s odmítnutím nesouhlasí, má možnost osobního jednání, na kterém jsou mu důvody odmítnutí sděleny. V daném případě je sociální pracovnice schopna poskytnout informace o alternativních sociálních službách v rámci Moravskoslezského kraje.
 • Odmítne-li zájemce o službu na vyzvání sociálního pracovníka uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby, je písemně informován o skutečnosti, 
  že nebude dále kontaktován do doby, než sám projeví zájem uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby. Taková žádost je i nadále vedena v seznamu čekajících zájemců.

Podmínky poskytované služby

V rámci dokumentů, které nalezne zájemce v záložce "KE STAŽENÍ" se může seznámit s informacemi, které se týkají podmínek poskytovaní sociálních služeb zařízením.